Zastosowanie statystyki w analizie rynku nieruchomości

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na kurs specjalistyczny zgłoszony do ministerstwa infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych  (nr 2551):


Temat kursu: „Zastosowanie statystyki w analizie rynku nieruchomości”.

Cz. I „Podstawy statystyki” (15 godzin)

Program kursu:

1. Wiadomości wstępne 

Rodzaje badań statystycznych. Cechy statystyczne i ich podział. Metody prezentacji wyników badań statystycznych w formie tabelarycznej i graficznej

1.1. Statystyczny opis struktury zjawisk ekonomicznych – wybrane zagadnienia

1.2. Miary tendencji centralnej (przeciętne)

Średnia arytmetyczna, mediana, kwartyle, dominanta

1.3. Bezwzględne i względne miary dyspersji

Odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności

1.4. Metody analizy współzależności zjawisk masowych

1.5. Pojęcie zależności korelacyjnej

Korelacja prostoliniowa i krzywoliniowa, kierunek zależności

1.6. Regresja prostoliniowa

Równanie funkcji regresji. Współczynniki zbieżności i determinacji. Zastosowanie metod regresji do prognozowania

1.7. Miary ścisłości związku korelacyjnego cech

Współczynnik korelacji liniowej i współczynnik kontyngencji C-Pearsona. Współczynniki korelacji cząstkowej i wielorakiej

2. Metody analizy dynamiki zjawisk masowych na rynku nieruchomości

2.1. Rodzaje szeregów czasowych i metody ich analizy

2.2. Indywidualne wskaźniki dynamiki. Przeciętne okresowe tempo zmian zjawiska

2.3. Wyodrębnianie głównej tendencji rozwojowej (trendu) zjawisk

2.4. Agregatowe indeksy wartości, ilości i cen

3. Zajęcia praktyczne, ćwiczenia (6 marca)  – praca na komputerze własnym

Kurs ma za cel wprowadzenie i objaśnienie podstawowych pojęć statystyki, niezbędnych do obsługi programów statystycznych opartych na arkuszach Excela np. XLStat.

Wykładowcami będą: dr. Artur Mikulec, oraz dr Andrzej Czajkowski wykładowcy z Katedry Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Kurs odbędzie się w dniach 26-27.02.2010r  oraz  6.03.2010r od godz. 900 do 1400 w sali nr  307 budynku NOT, przy Placu Komuny Paryskiej 5a  w Łodzi

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie  dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 400zł, dla osób pozostałych 450zł.

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmowane będą telefonicznie , faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 22.02.2010r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń .

Wpłaty za uczestnictwo w seminarium  należy dokonywać przelewem na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 22.02. 2010 r. lub osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia.