(2kB)
(1kB)
Idź do:
Nr 34 Koleżanki i Koledzy
 Jubileusz Profesora Przewłockiego
 Sprawozdanie z III Konferencji Naukowo - Technicznej PSRWN
 Struktura organizacyjna PSRWN
 Nowe władze PFSRM
 Program działalności Zarządu PFSRM
 Prawo budowlane po zmianach
 Komisja Opiniodawczo - Rozjemcza
 Regulamin Komisji Opiniodawczo - Rozjemczej
 Wyceniarski Kącik Szaradziarski


Stopka redakcyjna
Marian Czochański

Jubileusz Profesora Przewłockiego

9 września 2003 roku prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki skończył 70 lat.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 4 września w Rogowie, na uroczystej sesji wydzielonej w ramach XVIII Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych.

(72kB)
Na uroczystej sesji

Trudno jest kusić się o podejmowanie prób podsumowań efektów pracy Profesora we wszystkich jej przejawach:

 • w pracy naukowo - badawczej, obejmującej ponad 300 pozycji wydawniczych - w tym ponad 120 prac oryginalnych, liczne nie przeznaczone do publikacji opinie projektów badawczych i ekspertyzy naukowe;
 • w kształceniu kadr naukowych, obejmującym opiekę naukową, promotorstwo prac doktorskich ( 12 wypromowanych doktorów nauk technicznych), promotorstwo w pracach magisterskich oraz liczne recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, oraz wniosków profesorskich;
 • w działalności dydaktycznej obejmującej udział w procesie wychowawczym i organizacji procesu dydaktycznego oraz osiągnięcia i inicjatywy w zakresie doskonalenia tego procesu - w tym ponad 30 skryptów akademickich, podręczników i monografii;
 • w zakresie działalności organizacyjnej na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, na rzecz gospodarki narodowej i administracji państwowej;
 • w zakresie działalności w stowarzyszeniach naukowych i technicznych.

(57kB)
Na uroczystej sesji

Może w formie nieudolnego podsumowania warto wymienić tylko odznaczenia honorujące tę działalność - wśród których znajduje się Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Medal XL-lecia PRL; Medal 40-lecia Wyzwolenia Łodzi; Odznaka Honorowa Miasta Łodzi; Odznaka Zasłużonego dla Politechniki Łódzkiej; Złota Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii"; Medal Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie oraz liczne nagrody, wśród których znajduje się ośmiokrotna nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki Techniki (ośmiokrotna); Ministra Edukacji Narodowej; Ministra Budownictwa; nagroda miasta Łodzi; trzykrotna nagroda Rady Naukowej przy Prezydencie miasta Łodzi; wielokrotne nagrody Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Dziekana Wydziału, a także co warto podkreślić - wyróżnienia w plebiscycie studentów na najlepszego dydaktyka Wydziału.

W pracy naukowej poświęcił Profesor najwięcej uwagi trzem grupom problemów naukowych:

 • metrologii budowli z uwzględnieniem techniki laserowej w procesie projektowania, realizacji i eksploatacji budowli,
 • wielkoskalowej kartografii tematycznej dla potrzeb inżynierii środowiska i gospodarki komunalnej,
 • wykorzystaniu metod geometrii wykreślnej w procesie kształtowania geometrycznego konstrukcji jedno i wielokrzywiznowych. Warto jednak także przypomnieć, że Profesor podejmuje również wyzwania związane z problematyką i potrzebami gospodarki nieruchomościami.

(64kB)
Życzenia składa Ryszard Źróbek

W 1993 roku występuje z wnioskiem do Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej o zgodę na uruchomienie przy Katedrze Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej filii Studium Podyplomowego Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie "Wycena nieruchomości". Kiedy Studium zostaje uruchomione, prof. dr hab. inż.. Stefan Przewłocki zostaje zastępcą Kierownika Studium do spraw naukowych.

(81kB)
Na otwarciu Studium Podyplomowego "Wycena nieruchomości"

Warto przypomnieć, że była to pierwsza filia olsztyńskich studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości w Polsce.
Warto przypomnieć, że dla ponad 30 osób z regionu łódzkiego było to pierwsze poważne, przemyślane spotkanie z problematyką wyceny nieruchomości.
Warto przypomnieć, że dla wielu z nas dyplom ukończenia tego studium stał się przepustką umożliwiającą ubieganie się o uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego.
Profesor również uzyskuje takie uprawnienia i w 1994 roku zostaje jednym z członków - założycieli Towarzystwa Naukowego Nieruchomości i zastępcą Prezesa tego Towarzystwa. Zostaje członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika rzeczoznawcy majątkowego "Wycena". Po utworzeniu Państwowej Rady Nieruchomości w Polsce wchodzi w jej skład.

(53kB)
Życzenia składa Tomasz Telega

W roku 1998 roku Profesor Przewłocki zostaje powołany na stanowisko doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcje tę pełni do 2001 roku.

(60kB)
Życzenia od Marka Naglewskiego

Uczestniczy w podejmowaniu decyzji i przygotowywaniu rozwiązań szczegółowych dotyczących, między innymi, zagadnień istotnych również dla środowiska rzeczoznawców majątkowych, takich jak:

 • funkcjonowanie architektury i budownictwa w gospodarce i administracji publicznej - gdzie bierze udział w pracach nad projektem zmian do ustawy Prawo budowlane oraz nad projektami zmian aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • funkcjonowanie geodezji i kartografii w gospodarce i administracji publicznej - gdzie uczestniczy między innymi w pracach dotyczących ewidencjonowania nieruchomości oraz w tworzeniu projektów aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • obrót nieruchomościami z udziałem cudzoziemców - gdzie uczestniczy w tematach dotyczących ewidencjonowania obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców oraz dostosowaniu polskiego prawa do wymogów Układu Stowarzyszeniowego, wiążących się z koniecznością opracowania odpowiednich aktów prawnych,
 • zagospodarowanie obszarów opuszczonych przez wojska Federacji Rosyjskiej - gdzie uczestniczy w opracowaniu programów w zakresie podejmowanych zadań w aspekcie rzeczowym i finansowym.
Nic dodać - nic ująć, chyba żeby życzyć: sto lat dalszej, tak ogromnie owocnej działalności, Panie Profesorze!
Jak mawiał Beniamin Franklin "Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu".


(66kB)
Z najlepszymi życzeniami od Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej

Literatura:
[1] Czochański M.: Profesor. Materiały XVIII Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych. Rogów 2003
[2] Naglewski M.: Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki w administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1998-2001. Materiały XVIII Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych. Rogów 2003
[3] Źróbek R.: Profesor Stefan Przewłocki - naukowiec, badacz, wychowawca młodzieży akademickiej i przyjaciel. Materiały XVIII Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych. Rogów 2003