Ogólnopolska Konferencja „55 Lecie Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej”

 

Marian Czochański

W ubiegłym roku Politechnika Łódzka obchodziła 60 rocznicę swojego powstania, zaś w tym 50 rocznicę powstania obchodzi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej funkcjonująca na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, aktywnie włączyła się w cykl uczelnianych uroczystości jubileuszowych. Katedra jest kontynuatorem działalności naukowej i dydaktycznej zapoczątkowanej przez Sekcję Geodezji Stosowanej, powołanej przy Wydziale Budownictwa Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Łodzi, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 1951 roku. Można zatem przyjąć, że Katedra obchodzi jubileusz 55 lat nieprzerwanej działalności. Zwieńczeniem tego jubileuszu była Ogólnopolska konferencja pt „55 lecie Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej”, która odbyła się na Politechnice Łódzkiej w dniu 27 października 2006 roku pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Historię Katedry przedstawił Kierownik Katedry – prof. dr hab. inż. Marian Czochański, który swoje wystąpienie skoncentrował wokół trzech elementów tworzących jej historię – czasu, miejsca i ludzi. Wskazane zostały najbardziej istotne wydarzenia w życiu Katedry w okresie od 19951 do 2006, jej kolejne siedziby oraz przedstawione zostały sylwetki zawodowe wszystkich 44 osób, które w różnym wymiarze czasowym swoją działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną pracowały na współczesny wizerunek Katedry.

Osiągnięcia naukowe Katedry przedstawił jej długoletni Kierownik (w latach 1970-2003) prof. dr hab.inż. Stefan Przewłocki w wystąpieniu pt. „55 lat działalności naukowej Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej” – wskazując główne nurty naukowej działalności Katedry oraz ich charakterystykę i uwarunkowania, a także kolejno powstające rozprawy habilitacyjne i doktorskie będące w zdecydowanej większości finalnym produktem różnorodnej działalności badawczej z zakresu geodezji i kartografii.

Aktualną działalność naukowo-badawczą pracowników Katedry scharakteryzował w swoim wystąpieniu dr hab.inż. Wiesław Pawłowski, który zwrócił uwagę na jej różnorodność będącą konsekwencją różnych profesji zawodowych pracowników i ich zainteresowań – charakteryzując podstawowe kierunki działalności, koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących gospodarki gruntami, wielkoskalowej kartografii środowiska, geodezji oraz wykorzystania podstaw teoretycznych geometrii wykreślnej w praktyce inżynierskiej.

Pełną dokumentację zarówno historii jak i współczesności Katedry stanowią dwa jubileuszowe wydawnictwa: Księga Jubileuszowa – 55 lat Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej – opracowana pod redakcją prof. PŁ Mariana Czochańskiego i Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 981, Budownictwo Nr 54 – zawierające 22 artykuły opracowane przez pracowników Katedry.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością prof. dr hab.inż. Stanisław Bielecki – prorektor Politechniki Łódzkiej ds. nauki i rozwoju uczelni i prof. dr hab.inż. Maria Kamińska – dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej: dr inż. Marek Naglewski – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, mgr inż. Mirosław Szelerski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi, mgr inż. Aleksander Bielicki – Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, mgr inż. Wojciech Dyakowski – dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi; przedstawiciele środowiska naukowego: prof. dr hab.inż. Włodzimierz Baran – przewodniczący Komitetu Geodezji PAN, prof. dr hab.inż. Ewa Krzywicka-Blum – członek Prezydium komitetu Geodezji PAN, prof. dr hab.inż. Andrzej Makowski – przewodniczący Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN, dr hab. inż. prof. PK Bogdan Wolski – przewodniczący Zespołu Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych Komitetu Geodezji PAN; liczni profesorowie i pracownicy Katedr Geodezji funkcjonujących na tzw. wydziałach niegeodezyjnych uczelni technicznych i akademii rolniczych z całej Polski, z którymi Katedra wiąże wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną. Nie zabrakło przedstawicieli administracji geodezyjnej i kartograficznej, przedsiębiorstw geodezyjnych, stowarzyszeń naukowo – technicznych. Konferencje zaszczycili również swą obecnością absolwenci Sekcji Geodezji Stosowanej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Łodzi, dla których jubileusz Katedry był jednocześnie jubileuszem ich działalności zawodowej z dyplomem inżyniera.

Katedra uhonorowana została wieloma okolicznościowymi adresami z gratulacjami oraz życzeniami dalszej owocnej działalności dydaktycznej i naukowej. Wśród nich nie zabrakło adresów od Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W imieniu Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości życzenia złożył, zaszczycający swoją obecnością Konferencję, Prezes Zarządu Oddziału mgr inż. Krzysztof Kozłowski, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, życzenia przesłał Prezydent PSRWN prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer. W imieniu Katedry serdecznie dziękuję za pamięć i życzliwość.

W GALERII zamieszczamy kilka zdjęć z tej Konferencji.

psrwn

psrwn_lodz