Diagnoza obecnego stanu i kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Autorem poniższych uwag i określenia obszaru merytorycznego jest Przewodnicząca Rady Naukowo- Programowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pani dr inż. Zdzisława Ledzion- Trojanowska.

Diagnoza obecnego stanu i kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego

[ wyciąg]

Wprowadzenie

12 lat funkcjonowania uprawnień rzeczoznawców majątkowych, w tym 7 lat na prawach zawodu, ponad 4000 osób uprawnionych, z czego ok. 3000 to członkowie stowarzyszeń, pozwala na stwierdzenie, że jesteśmy środowiskiem dojrzałym, które w sposób świadomy powinno zmierzać w obranym kierunku i aktywnie kreować zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Ustalenie tego kierunku powinno nastąpić w drodze dyskusji, ale obrany już kierunek zmian powinien być obowiązujący niezależnie od składu władz Federacji, Stowarzyszeń czy Samorządu Zawodowego.

Pozwoliłoby to na uniknięcie przypadkowości w kształtowaniu zasad funkcjonowania zawodu poprzez często zmieniające się zapisy aktów prawnych. Jeśli będziemy wiedzieli, dokąd zmierzamy, łatwiej będzie ocenić czy proponowane zmiany są dla nas korzystne.

Niniejsze opracowanie jest próbą zinwentaryzowania problemów istotnych dla przyszłości zawodu, które w dalszej kolejności powinny zostać opisane i przedstawione do dyskusji. Jej wynik w postaci opracowania przyjętego przez Radę Krajową, stałby się obowiązującym dokumentem dla władz środowiskowych.

Nie jest to lista spraw i działań do podjęcia na dziś lecz próba wytyczenia punktu docelowego we wskazanych czterech obszarach tematycznych.

Przy formułowaniu problemów nie wprowadzono ograniczeń wynikających z obecnych uwarunkowań prawnych. Jest to cel6we założenie, aby poddać analizie słuszność obecnych rozwiązań.

I. Sylwetka rzeczoznawcy majątkowego

Problem 1

Czy uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego powinny dotyczyć wszystkich nieruchomości niezależnie od rodzaju, funkcji użytkowej, wielkości itp. Czy odnosić się do ograniczonego zakresu?

Inaczej: rzeczoznawca majątkowy „omnibus” czy specjalista?

Problem 2

Czy uprawnienia nie powinny potwierdzać wiedzy ogólnej a specjalności – umiejętności wyceny wskazanego rodzaju nieruchomości?

Problem 3

Czy uprawnienia powinny być nadawane na czas nieokreślony, czy tak jak w wielu krajach Europy Zachodniej, na czas określony?

Problem 4

Czy tryb nadawania uprawnień powinien być jednoetapowy czy kilkuetapowy, umożliwiając tym samym osiąganie kolejnych stopni „wtajemniczenia” potwierdzających umiejętności?

Komentarz do problemów 1-4

Istniejący system nadawania uprawnień a priori zrównuje w prawie osoby z wieloletnim doświadczeniem jak i te, które niedawno uzyskały uprawnienia i nie posiadają doświadczenia zawodowego do podejmowania się skomplikowanej wyceny.

Duża konkurencja na rynku zleceń, powszechnie obowiązujący system przetargów, niska świadomość odbiorców wycen sprawiają, że głównym kryterium wyboru oferty jest wysokość wynagrodzenia za wycenę a nie umiejętność dająca gwarancję poprawności jej wykonania.

Choć w momencie wyboru wykonawcy takiego zlecenia jest to sprawa indywidualna, to konsekwencje źle wykonanej wyceny ponosi całe środowisko.

Odpowiedzi na wyżej sformułowane pytania są w istocie poszukiwaniem rozwiązania problemu: Jak kształtować prestiż zawodu rzeczoznawcy majątkowego? Sposobem wdrożenia nowych rozwiązań mogłyby być:

  • zmiany w zapisach ustawowych i aktach wykonawczych,
  • certyfikacja,
  • środowiskowy system zdobywania specjalizacji.

Szanowni Państwo.

Jako jeden z moderatorów wskazanych dla przytoczonej problematyki, zwracam się do Państwa z prośbą o podzielenie się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami w w/w zakresie problemowym.

Państwa spostrzeżenia staną się podstawą do formułowania dalszych wniosków mających na celu rozpoczęcie ogólnokrajowego forum dyskusyjnego.

Swoje uwagi proszę kierować na mój adres e-mailowy: AndrzejZarychta@variant.com.pl

Jednocześnie informuję, że pozostałymi moderatorami w przedmiotowej sprawie są także nasi koledzy z innych stowarzyszeń:

  • Michał Kosmowski
  • Wojciech Ratajczak

Jestem przekonany, że nie pozostaniecie Państwo obojętni wobec tak istotnej dla całego naszego środowiska sprawy. Oczekuję na Państwa opinię.

Z poważaniem
Andrzej Zarychta