Ocena operatów szacunkowych

 
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
Oddział Regionalny w Łodzi
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
( 0-42 ) 630  94 79, (0-42 ) 632 89 60 w. 25, fax. (0-42 ) 632 50 03
www.psrwn-lodz.pl , e-mail:psrwn-lodz@neostrada.pl

 

Lp.    1 /2015                                                      Łódź, dnia 07 stycznia 2015 r.

ZAPROSZENIE

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi jest organizatorem szkolenia w dniu 23 stycznia  2015 r.

Szkolenie przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych, pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz osób, do których kierowane są operaty szacunkowe.

Temat szkolenia:

„Ocena operatów szacunkowych”

Wykładowca :  mgr inż. Tomasz Telega.

Wieloletni praktyk, teoretyk w zakresie szacowania nieruchomości. Specjalista w zakresie znajomości  uwarunkowań prawnych wyceny. We wrześniu 2007 roku, na XVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach odznaczony najwyższym odznaczeniem AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM.

 

Program szkolenia:

  1. Ocena operatów szacunkowych przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne.
  2. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
  3. Wybrane zagadnienia związane z wycena nieruchomości (wynikające z ustawy o gospodarce        nieruchomościami i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych), w tym :

3.1 Aktualizacja operatu szacunkowego

3.2 Oznaczanie przedmiotu wyceny w operacie

3.3 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3.4 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

3.5 Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne (niektóre problemy)

3.6 Przyjmowanie przeznaczenia nieruchomości odpowiednio do celu wyceny

3.7 Opłaty adiacenckie

3.8 Mienie zabużańskie

4.  Inne zagadnienia i problemy wniesione przez uczestników seminarium, wynikające z ich bieżących potrzeb.

W trakcie szkolenia przewidziano przerwy na kawę, w zależności od potrzeb uczestników.

Szkolenie odbędzie się w dniu  23 stycznia 2015 r. od godz. 9. 30 do 16.00  w sali szkoleniowej  202   Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.

Łączny czas szkolenia 8 godz. edukacyjnych Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami .

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia, potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

 

Odpłatność za szkolenie  wynosi :

–  dla członków PSRWN  i  ŁSRM – 120,00 zł

–  dla członków sfederowanych w PFSRM  – 160,00 zł

–  dla pozostałych  osób 160,00 zł +   23 % VAT  – 196,80 zł  brutto.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  na załączonej karcie zgłoszenia   wraz  z dowodem  wpłaty , przyjmowane będą telefonicznie, faksem  lub e-mailem  na adres :  psrwn-lodz@neostrada.pl   do dnia 20.01.2015 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem lub w kasie Stowarzyszenia.
numer konta PKO BP SA I O / Łódź     nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu  PSRWN O/ Łódź

mgr  inż. Iwona Peła-Wlazeł