Standardy

 

Standard Wycena nieruchomości drogowych z dnia 22.08.2017r

Opinia Zespołu Ekspertów PSRWN do projektu standardu drogowego

KSWP – Wartość rynkowa Uchwała z dnia 27.03.2017

SZ-Wycena nieruchomosci drog owych_projekt_07.12.2016

KSWP – Wartosc Rynkowa projekt z dnia 25-05-2016 r drugi_etap._pdf

KSWS – Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej

KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia

Sprawozdanie z prac Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych za okres 2012/2013-2015.

Uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy  jedynym standardem zawodowym obowiązującym na podstawie art. 175 ust 1 w związku z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) wszystkich rzeczoznawców majątkowych jest ogłoszony Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 04 stycznia 2010 r. standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” (Dz. Urz. Min. Infrastruktury z 2010 r. Nr 1, poz. 1).

Z dniem ogłoszenia standard ten nie posiada używanego wcześniej oznaczenia KSWS3.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 5/03/2012 z marca 2012 r. są zalecane rzeczoznawcom majątkowym zrzeszonym w sfederowanych stowarzyszeniach do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Oznacza to, że Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) standardy wyceny, noty interpretacyjne oraz tymczasowe noty interpretacyjne nie stanowią podstaw prawnych wykonywania operatu szacunkowego, jednak mogą stanowić podstawy metodyczne jego opracowania. Zatem wymienione niżej opracowania nie stanowią standardów zawodowych w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ), do których przestrzegania zgodnie z art. 175 ust 1 powołanej ustawy zobowiązany jest rzeczoznawca majątkowy.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę Nr 1/04/2014 o rezygnacji z dotychczasowo stosowanej numeracji poszczególnych standardów i not interpretacyjnych.

W skład POWSZECHNYCH KRAJOWYCH ZASAD WYCENY, zalecanych do stosowania, przez rzeczoznawców majątkowych będących członkami sfederowanych w PFSRM stowarzyszeń, stanowiących zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska (nie ujęte w przepisach prawa), wchodzą obecnie:

KRAJOWE STANDARDY WYCENY – PODSTAWOWE (KSWP):

KSWP  –  Ogólne reguły postępowania.

KRAJOWE STANDARDY WYCENY – SPECJALISTYCZNE (KSWS):

KSWS  –  Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych

KSWS – Wycena nieruchomości rolnych

KSWS  –  Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę Nr 3/04/2014  o zmianie nazwy dotychczasowej Noty Interpretacyjnej „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”  NR 5  na Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”.

KSWS  –  Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych ,

KSWS  –  Określenie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.

 

NOTY INTERPRETACYJNE  (NI):

NI   –   Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości,

NI   –   Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,

NI   –   Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości.

TYMCZASOWE NOTY INTERPRETACYJNE (TNI) – tj. część standardów zawodowych z wydania VIII+ PFSRM pozostających nadal w znacznej mierze aktualnymi:

III.3      Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny,

III.4      Zasady ustalania zużycia,

IV.1     Wpływ czynników środowiskowych na wycenę nieruchomości,

V.3      Wycena nieruchomości zabytkowych,

V.4      Wycena nieruchomości rolnych,

V.6      Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,

V.7      Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin,

V.8       Zasady określania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej,

VI.1     Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Jednocześnie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. Rada Krajowa na wniosek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, podjęła uchwały o wyłączeniu ze składu Powszechny Krajowych Zasad Wyceny następujących standardów:

  • Standardu Wyceny Podstawowego KSWP 1  „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”,
  • Standardu Wyceny Podstawowego KSWP 2  „Wartości inne niż wartość rynkowa”,
  • Standardu Wyceny Podstawowego KSWP 3  „Operat szacunkowy”,

oraz

  • Standardu Wyceny Specjalistycznego KSWS 1.1 „Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty”.

Termin wycofania wskazanych standardów ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny  –  16 marca 2014 r. tj. w 3 miesiące po dacie przyjęcia uchwał.