Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Program szkolenia:

 1. Odszkodowania i wynagrodzenia, różnice prawne i warsztatowe 0,5 godz.
 2. Rodzaje, podział i status prawny urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych, tryby pozyskiwania praw do nieruchomości na cele ich budowy –  1,5 godz.
    – urządzenia przesyłowe i dystrybucyjne (definicje, podział),
    – status prawny urządzeń infrastruktury technicznej,
    – etapy realizacji urządzeń,
    – tryby pozyskiwania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych,
    – uregulowania prawne w ustawie o gospodarce nieruchomościami ułatwiające dostęp do nieruchomości przedsiębiorcom przesyłowym w celu dokonania napraw awaryjnych urządzeń.
 3. Obszary oddziaływania urządzeń i pasy technologiczne 1 godz.
 4. Problematyka prawna i warsztatowa służebności ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu 4 godz.
    – służebność gruntowa,
    – służebność osobista,
    – służebność drogi koniecznej, ustanawianie i określanie jej wartości,
    – służebność przekroczenia granicy nieruchomości budynkiem lub urządzeniem,
    – służebność przesyłu, charakterystyka i procedury ustanawiania i nabycia służebności,
    – określanie obniżenia wartości na skutek lokalizacji urządzenia i powstania szkody rzeczywistej,
    – określanie wartości służebności przesyłu sposobem bezpośrednim i pośrednim,
    – ustalanie zapłaty za służebność przesyłu jako jednorazową i w ratach rocznych,
    – ustalanie zapłaty za służebność przesyłu dla urządzenia podlegającego likwidacji w ustalonej dacie w przyszłości,
    – określanie wynagrodzenia za ustanowienie prawa dzierżawy pasa technologicznego urządzenia,
    – określanie udziałów w obniżeniu wartości nieruchomości w przypadku lokalizacji kilku urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych na nieruchomości,
    – ustanawianie służebności przesyłu i służebności drogi koniecznej oraz określanie ich wartości dla urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych w Lasach Państwowych,
    – procedury i odszkodowania związane z usuwaniem drzew i krzewów ze stref ochronnych urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Lasach Państwowych i na innych nieruchomościach.
 5. Roszczenia związane z urządzeniami przesyłowymi i dystrybucyjnymi 2 godz.
    – roszczenia związane z regulacją stanów prawnych urządzeń istniejących na cudzych nieruchomościach według kodeksu cywilnego,
    – roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
    – sposób bezpośredni określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
    – sposób pośredni określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w oparciu o wartość nieruchomości nieobciążonej urządzeniem,
    – określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie wartości służebności przesyłu.
    – roszczenia związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy urządzeń w trybie art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
    – określanie zmniejszenia wartości na podstawie art. 128 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz §43 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości.
 6. Projektowane zmiany przepisów dotyczące urządzeń przesyłowych oraz służebności przesyłu (nowelizacja k.c., u.g.n. oraz projekt ustawy o korytarzach przesyłowych) 1 godz.

Zakończenie szkolenia o godz. 18.00

Szkolenie poprowadzi Jerzy Dąbek – rzeczoznawca majątkowy

W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013r od godz. 800 do 1800 w sali szkoleniowej 202 Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.

Program przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Łączny czas szkolenia 10 godzin edukacyjnych.
Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 200zł, dla osób pozostałych 250zł.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 31.05.2013r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem
na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 31.05. 2013 r.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 04 czerwca 2013r, po zgłoszeniu tego faktu organizatorom. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.