Szkolenia

 

Dualizm wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału

Łódź 27.04.2017 r.

Rynek nieruchomości – Miasto Łódź

Łódź 17.11.2016 r.

Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów

Łódź 29.04.2016

Wycena nieruchomości rolnych

Łódź, 22.04.2016 r.

Ocena operatów szacunkowych.
Łódź, 23.01.2015 r.

Ocena stanu technicznego budynków. Wykorzystanie termowizji w wycenie.
Łódź, 27.11.2014 r.

Zasady analizy rynku dla potrzeb określania wartości nieruchomości
Łódź, 24-25.10.2013 r.

Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych
Łódź, 14.06.2013 r.

Prawne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego
Łódź, 23.03.2013 r.

Wybrane problemy wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym”.
Łódź, 24.11.2012 r.

Problematyka wyceny nieruchomości ze złożami kopalin na różnych etapach eksploatacji i po jej zakończeniu
Smardzewice, 28-29.09.2012 r.

Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości
Łódź, 29.06.2012 r.

Aktualna problematyka wyceny nieruchomości – zagadnienia prawne
Łódź, 10.11.2011 r.

Szkolenie w dniu 10 listopada 2011
Łódź, 10.11.2011 r.

Praktyczne problemy szacowania nieruchomości rolnych i leśnych.
Łódź, 1-2.07.2011 r.

Podejścia do oceny i analizy ryzyka kształtowania się wartości nieruchomości w kontekście standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczącego wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności.
Łódź, 09.04.2011 r.

Określanie wartości nakładów.
Łódź, 02.12.2010 r.

Analiza stóp zwrotu, wyznaczenie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji.
Łódź, 23-24.09.2010 r.

Zastosowanie statystyki w analizie rynku nieruchomości.
Łódź, 26-27.02.2010 r.

Praktyczne zasady wyceny naniesień roślinnych do odszkodowań.
Łódź, 24.10.2009 r.