Szkolenie 10 listopada 2011

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat pierwszy szkolenia: „Wybrane zagadnienia z wyceny nieruchomości z uwzględnieniem zmian
w przepisach prawa”

Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje zmiany przepisów prawa związane z wyceną nieruchomości i praktycznym ich zastosowaniem :
1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (zmiany za ostatnie 2 lata) – 2 godz.
2. Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (nowela z dnia 14 lipca 2011r.). Omówione zostaną w szczególności zasady i problemy wyceny nieruchomości drogowych. – 2 godz.
3. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności ich skutki dla określania wartości nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania z tytułu obniżenia wartości lub opłat z tytułu wzrostu wartości, po skreśleniu §50 w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości) – 1 godz.

Szkolenie ma charakter seminaryjny i ma na celu pomoc w rozwiązaniu występujących problemów i interpretacji przepisów przy sporządzaniu operatów szacunkowych, dla w/w celów.

Wykładowcą będzie: Tomasz Telega – rzeczoznawca majątkowy, wiceprezydent PSRWN

Temat drugi szkolenia: „Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece w 2011 r – istotne zmiany w procesie zabezpieczenia wierzytelności hipoteką”

1. Omówienie nowelizacji ustawy w świetle zmiany przepisów – 1,5 godz.
2. Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką (rodzaje i znaczenie hipotek, rozporządzanie i administrowanie miejscem hipotecznym itp.) – 1,5 godz.

Wykładowcą będzie: Małgorzata Dominiak – Sędzia Sądu Rejonowego

Szkolenie odbędzie się w dniu 10.11.2011r od godz. 9.15 do 17.00 w sali nr 202 II p. w budynku NOT, przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 200zł , dla osób pozostałych 250zł .
W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 04.11.2011r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem
na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 04.11. 2011 r.