Dołącz do nas

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w skrócie PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. Nasze stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska Rzeczoznawców oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który posiada uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem i zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału PSRWN. Osoby mające prawo ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego mogą być przyjęte na kandydata PSRWN.

Aby zostać członkiem należy wypełnić deklarację członkowską i złożyć w wybranym oddziale regionalnym stowarzyszenia.

Członkowie PSRWN są obowiązani do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PSRWN,
2) aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych PSRWN, w tym ustawicznego kształcenia i doskonalenia warsztatu rzeczoznawcy majątkowego,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego,
4) opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w PSRWN,
5) współdziałania z organem, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przy budzącym wątpliwości oszacowaniu wartości nieruchomości.

Informacja na temat wyrobienia pieczątki rzeczoznawcy dla członków stowarzyszenia: Pieczątka

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Sekretariat czynny:

1000 – 1400    wtorek
1000 – 1400     piątek

e-mail: biuro@psrwn-lodz.pl